ما گوش شنوای تیترهای تلختریم

نوشته ها و جملات شخصی

مهر 97
1 پست
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
مرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
شهریور 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
10 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست